Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy slúžia ako čiastočná, alebo úplná náhrada elektrickej energie z verejnej siete pre Vašu domácnosť. Nami namontované fotovoltaické systémy zaručujú nulový prietok elektrickej energie do verejnej siete. Vďaka tomuto faktoru po počiatočných administratívnych úkonoch (ktoré v prípade požiadania za Vás absolvujeme) Vám do budúcna zaniká akákoľvek následná administratívna záťaž. V súčasnosti a ani do budúcna podľa platnej a plánovanej legislatívy nebude možné nárokovať si výkup pre nadbytočnú vyrobenú el. energiu. Zabezpečením nulového prietoku el. energie do verejnej siete, zvyšujete možnosť spotreby el. energie vo Vašej domácnosti a nedodávate Vami vyrobenú el. energiu zadarmo do distribučnej siete.

Vždy sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníka a fotovoltaickú elektráreň navrhujeme v zmysle čo najvyššej efektivity tak, aby návratnosť prvotnej investície bola z časového hľadiska čo najrýchlejšia a do budúcna produkovala čistý zisk nezaťažený o žiadne poplatky na základe dlhodobo znížených (20- 25 rokov) platieb za elektrickú energiu. Používame iba certifikované produkty, ktoré v čo najvyššej miere zabezpečujú bezporuchový chod Vašej elektrárne. Po prvotnej inštalácií, sprevádzkovaní a nastavení fotovoltaickej elektrárne sa elektráreň stáva samostatná (dochádza k samoregulácií a vyhľadávaniu najefektívnejšieho pomeru spotreba/efektivita využitia vyprodukovanej el. energie z fotovoltaickej elektrárne) a do budúcna zo strany zákazníka nevzniká žiadna potreba zasahovať do jej chodu. Pri inštalovanom výkone 2,04 kWp (elektráreň pozostávajúca z ôsmych panelov) Vám systém ročne dokáže vyprodukovať takmer 2500 kWh.


Dôvody prečo sa oplatí investovať do fotovoltaickej elektrárne (FVE):
1. Znižujete vlastné finančné náklady na elektrickú energiu. FVE umožňuje dlhodobo znížiť náklady na nákup el. energie z verejnej siete a tým ušetrené finančné prostriedky použiť iným spôsobom.
2. Výhody výroby vlastnej elektrickej energie čerpáte 20- 25 rokov, čo je dlhodobo preverená životnosť FVE.
3. Vložená investícia Vám prináša minimálne 10%- ný garantovaný výnos počas celej životnosti fotovoltickej elektrárne. V prípade zvýšenia ceny elektrickej energie sa Váš výnos zvyšuje a investičná návratnosť FVE z časového hľadiska zrýchľuje.
4. Bezúdržbovosť a jednoduchosť prevádzky. Po počiatočnej inštalácií nevzniká žiadna legislatívna náročnosť pre prevádzkovateľa FVE. Po technickej stránke je FVE autonómna a nevyžaduje si žiadne ďalšie zásahy pre reguláciu jej funkčnosti.
5. Z časového hľadiska oproti iným spôsobom šetrenia energií, rýchlejšia návratnosť vstupnej investície na území celého Slovenska. Po návrate vstupnej investícii, FVE do budúcnosti generuje čistý výnos nezaťažený o žiadne poplatky.
6. Využívate obnoviteľný zdroj energie a tým šetríte prírodu a životné prostredie.
7. Zdroj elektriny neprodukuje žiadne škodlivé látky, neprodukuje CO2, hluk a nemá iný negatívny vplyv na okolie.


Dôvody prečo pri realizácii diela spolupracovať so spoločnosťou Solar Quality Systems s.r.o.:
1. Cenová ponuka obsahuje všetky náležitosti spojené s realizáciou FVE ako po technickej, tak aj po administratívnej stránke. Cena diela uvedená v cenovej ponuke je pre zákazníka v zmysle zmluvy konečná.
2. Technické zariadenie FVE je podrobené 48 hodinovej skúšobnej prevádzke priamo výrobcom, čím je odstránená počiatočná poruchovosť zariadení.
3. Používame vysokokvalitné prvky FVE – fotovoltaiocké panely vyrobené Kanadskou spoločnosťou, solárne panely vyrobené na Slovensku nemeckou spoločnosťou a elektronické príslušenstvo k FVE vyrobené na Slovensku. Zariadenia FVE elektrárne spĺňajú všetky normy ako EU tak aj Slovenskej republiky. Používaním týchto produktov minimalizujeme nutnosť neplánovaných servisných zásahov a snažíme sa životnosť zariadenia predĺžiť do maximálnej možnej miery.
4. Po dohode s odberateľom systému vieme do 48 hodín nielen zanalyzovať prípadnú poruchu systému, ale ju aj odstrániť.
5. Vďaka priamej komunikácii s výrobcom príslušenstva FVE vieme reálne ponúknuť 10 ročnú záruku na fotovoltaické panely. Na ostatné príslušenstvo FVE po dohode s odberateľom je možné predĺžiť štandardnú záruku z dvoch na päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia je možne záruku opätovne predĺžiť.
6. Do návrhu FVE aplikujeme a zároveň zahŕňame okrem vyššie zmienených bodov taktiež predpoklad čo najrýchlejšej návratnosti vstupnej investícií a následný dlhodobý výnos (zisk) z diela.
7. Bezproblémová komunikácia so spoločnosťou Solar Quality Systems s.r.o.


FVE poľda spôsobu využitia energie rozdeľujeme na:
1. on-grid systémy- sú sytémy, ktoré sú pripojené do verejnej elektrickej siete
2. off-grid systémy- vyrábajú elektrickú energiu výhradne pre vlastnú spotrebu
3. hybridné systémy - sú kombináciou on-grid a off-grid systémov


fotovoltaicke systemy

Možnosti získania dotácií:
Montáž je vykonávaná certifikovanými montážnymi pracovníkmi, ktorí sú držitelia Osvedčenia pre inštalatérov fotovoltaických a slnečných tepelných systémov vydávaného Ministerstvom hospodárstva SR podľa §13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Osvedčenie je uznávané vo všetkých členských štátoch EU. Len solárne systémy spĺňajúce technické požiadavky a namontované certifikovanými montážnymi pracovníkmi sú oprávnené požiadať o dotáciu z fondov EÚ, ktoré spravuje Ministerstvo hospodárstva SR. Pre konzultácie respektíve poskytnutie podrobnejších informácií nás prosím kontaktujte na doleuvedených telefónnych číslach alebo prostredníctvom emailu. Radi Vám poskytneme osobnú konzultáciu s predstavením návrhu konkrétneho riešenia pre Vašu nehnuteľnosť.Fotovoltaické systémy pre rodinné domy - cenník

Orientačný cenník jednotlivých komplexných solárnych zostáv pre rodinné domy s podrobným rozpisom (pre nás je dôležité, aby zákazník vedel čo dostane za svoje peniaze).


fotovoltaicke systemy a fotovoltaicke elektrarne


Cenová ponuka:


Cena fotovoltaickej elektrárne (FVE) je upresnená po skončení obhliadky danej nehnuteľnosti. K úprave ceny dochádza len vo výnimočných prípadoch a to, ak sú sťažené podmienky pri realizácií daného diela. Cenová ponuka obsahuje všetky náležitosti spojené s realizáciou FVE ako po technickej, tak aj po administratívnej stránke. Výkon a cenový návrh fotovoltaickej elektrárne vychádza z našej dlhodobej skúsenosti potrieb slovenskej domácnosti. Zohľadnená bola účelnosť FVE ako aj ukazovatele v pomere: cena/výkon/návratnosť vstupnej investície. V prípade potrieb zákazníka je možné FVE taktiež rozšíriť, teda zvýšiť jej výkon v kW. Taktiež je možná inštalácia hybridných systémov, kde batérie slúžia ako záložný zdroj el. energie, alebo tzv. OFF-GRID systémov vhodných najmä na chaty (nehnuteľnosť bez možnosti pripojenia na distribučnú sieť). Pri tvorbe cenovej kalkulácie sa vychádzalo zo vzorového príkladu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Naša spoločnosť používa takmer totožný materiál a zariadenia s akými pracovala SIEA pri tvorbe cenovej kalkulácie v pomere k dotáciám.Záručná doba:

Záruka na dielo: 2 roky, po dohode so zákazníkom možnosť predĺženia
Záruka na AC/DC menič: 2 roky, po dohode so zákazníkom možnosť predĺženia na 5 rokov
Záruka na FV panely a konštrukciu: 10 rokov na materiál a spracovanie, 10 rokov na 90% výkonu


Doba návratnosti investície:


Za štandardných podmienok využívania FVE a za súčasnej ceny el. energie, doba návratnosti investície predstavuje štyri až päť rokov. Počas dlhodobo preverenej životnosti FVE 20- 25 rokov, elektráreň vyprodukuje pre zákazníka na základne znížených platieb za el. energiu sumu vo výške štvornásobku až päťnásobku vstupnej investície.

Kontaktuje nás

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte.
* Nami montované solárne systémy spĺňajú všetky náležitosti potrebné pre udelenie dotácie, nakoľko montáž je vykonávaná certifikovanými montážnymi pracovníkmi, ktorí sú držitelia Osvedčenia pre inštalatérov fotovoltaických a slnečných tepelných systémov vydávaného Ministerstvom hospodárstva SR podľa §13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Osvedčenie je uznávané vo všetkých členských štátoch EU. Len solárne systémy spĺňajúce technické požiadavky a namontované certifikovanými montážnymi pracovníkmi sú oprávnené požiadať o dotáciu z fondov EÚ, ktoré spravuje Ministerstvo hospodárstva SR.
info@solarqs.sk